Stannar Golfströmmen? Forskare anklagas för fusk!

För någon vecka sedan gjorde media en stor affär av en studie som visade att Golfströmmen höll på att stanna av. SVT inledde till och med sitt inslag med ett klipp från katastroffilmen Day after toworrow. Den handlar om hur Golfströmmen helt stannar och genast förvandlas vår värld till en enda stor igloo (tips: det är ingen dokumentär…).

Golfströmmen är en del av ett större system av havsströmmar som kallas Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC, se bilden ovan.

En drivkraft är att varmt vatten svalnar av när det når de arktiska områdena och sjunker ner mot botten och bildar på så sätt Atlantens djupvatten som rinner söderut. Denna mängd måste då ersättas med mer varmt vatten söderifrån. När Arktis blir varmare blir avkylningen inte lika effektiv och processen blir då heller inte lika kraftfull.

Likaså kan saltvattnet spädas ut av avsmältningen från Arktis och Grönlands isar (åtminstone om det tar fart), nederbörd och utflöde från floder. Vattnet sjunker därmed inte lika snabbt som annars och förväntas därför orsaka en mindre stark AMOC, som i sin tur har potential att orsaka förändringar i klimat och nederbördsmönster i både USA och Europa.

Reaktionerna blev de förväntade. Elsa Widding (författare till boken Klimatkarusellen) gjorde exempelvis ett Youtubeklipp med tillhörande inlägg på bloggen Klimatupplysningen: Golfströmmen är inte hotad.

Den som förväntar sig ett fullödigt bemötande av de vetenskapliga fynden i den sagda artikeln blir dock besviken, istället är Widdings inlägg ett långt appeal-to-authorities. Hon hänvisar nämligen enbart till ett inlägg skrivet av Gösta Walin (pensionerad professor i oceanografi) på Det Goda Samhället.

Walin menar att: ”Detta hotfulla budskap har förmedlats av omdömeslösa forskare i c:a 25 år i deras strävan efter uppmärksamhet och anslag.” Och att media svalt betet helt okritiskt i sin vurm för att sprida alarmistiska budskap. Walin noterar vidare att studien gjorts av bland annat Rahmstorf vid Potsdam Institute for Climate Impact Research som han menar är beroende av återkommande larm för att få fortsatta forskningsanslag:  

Nu är det en elev till Rahmstorf, Levke Cesar, som fått äran att läsa upp budskapet: 10- 20 procents minskning sedan 1850-talet och 35-45 procent mot slutet av innevarande sekel. Denna gissningslek förklädd till vetenskap presenteras i programinslaget som etablerade fakta. Det är så usel journalistik att man häpnar.

Walin kritiserar även en tidigare artikel från Rahmstorf från 2018: ”I huvudsak samma hotbild framfördes av Stefan Rahmstorf 2018. Även då handlade det om 15 påhittade procents försvagning av Golfströmmen.” Återigen menar Walin att forskarna i princip har fuskat fram dessa siffror.

Rahmstorf menar att det finns ett hundratal artiklar som beskriver de fysikaliska mekanismerna bakom. Walin: ”Hundra plagiat kan man säga.” Han menar att forskarna bortser från skillnaden i salthalt mellan Stilla Havet och Atlanten som är en stark drivkraft för AMOC-cykeln. Han berättar också att omblandningen mellan smältvattten och Golfströmmens saltvatten inte sker i verkligheten utan bara i modellerna. Walin hänvisar dock inte till några vetenskapliga studier utan till en artikel i Geologiskt Forum – men det är en populärvetenskaplig tidskrift. Författare är hans före detta kollega Anders Stigebrandt.

Widding ifrågasätter ingenting av detta. Hennes slutsats är den som Walin framför: allt handlar bara om teoretiska modeller, forskarna går inte att lita på då de är beroende av forskningsanslag: ”Tur att det finns oberoende experter att konsultera i viktiga frågor”, säger hon och syftar förstås på den pensionerade Walin som inte längre behöver rätta in sig i ledet.

Det innebär ju i förlängningen att journalister bara kan förmedla vetenskapliga nyheter från pensionerade forskare för att få trovärdiga uppgifter. Hon vill även att SVT ska införa någon typ av vetenskapligt råd som ska berätta för journalisterna vad de kan gå ut med för nyheter. (Regeringar i både Kanada och USA har genom åren försökt hindra spridning av ”oönskad vetenskaplig information” genom begränsningar för vad deras statligt anställda forskare får uttala sig om – skriver mer om det i min bok Spelet om klimatet, släpps 25/3).

Så nu har jag gjort lite egna beräkningar för att motbevisa professor Walin?

Nej, självklart inte. Jag vill bara påpeka att varken Widding eller Walin har mött uppgifterna i ”Potsdam-artikeln” med ett enda sakligt argument.

Golfströmsartikeln publicerades i Nature Geoscience (Caesar et al 2021). De hade analyserat så kallade proxydata från exempelvis havstemperatursserier, isborrkärnor och sediment (dvs indirekta mätningar – precis som man indirekt kan härleda temperaturer från trädens årsringar) från år 400 e Kr och framåt:

A fairly consistent picture of the AMOC emerges: after a long and relatively stable period, there was an initial weakening starting in the nineteenth century, followed by a second, more rapid, decline in the mid-twentieth century, leading to the weakest state of the AMOC occurring in recent decades.

(Här en bra översiktsartikel över AMOC och hur sådan här proxydata kan ligga till grund för att rekonstruera historiska havsströmmar Deep Atlantic Circulation During the Last Glacial Maximum and Deglaciation | Learn Science at Scitable (nature.com) – självklart är det fler än Walin och Stigebrandt som är medvetna om att skillnaden i salthalt mellan Stilla Havet och Attlanten är en stark drivkraft för AMOC).

Walin avfärdar detta som påhittade siffror utan att visa minsta saklig grund för påståendet. Det är ”ganska” grov anklagelse.

Walin pratar om en icke existerande blandning av smältvatten och saltvatten från Golfströmmen. Men inte ens Rahmstorf påstår att smältvattnet från Grönland skulle vara den enda orsaken till den minskning de påstår sig detekterat (åtminstone inte ännu): ”In our paper, we argued that the meltwater input from the Greenland ice sheet could play a so far neglected role (but not the main role, as some have misunderstood).”

Det handlar inte heller om enbart modeller. Dels görs mätningar via satellit som i kombination med andra tekniker kan ge en bild över utvecklingen. Man har sen 2004 också installerat mätutrustning för att studera Golfströmmen. Observationer visar att den tycks ha försvagats under senare år (Smeed et al 2018). Andra indirekta data stöder dessa observationer:

”This change of AMOC state is concurrent with other changes in the North Atlantic such as a northward shift and broadening of the Gulf Stream and altered patterns of heat content and sea surface temperature. These changes resemble the response to a declining AMOC predicted by coupled climate models.

Detta bekräftades av en senare artikel (Moat et al 2020):

Moat et al 2020

THE BLOB

Ett av de starkare argumenten för att Golfströmmen skulle ha minskat i styrka verkar vara den så kallade kalla blobben. Nutida uppvärmning är nära nog helt global (vilket den medeltida värmeperioden sannolikt inte var), men det finns en liten blob strax söder om Grönland som blivit kallare:

Att AMOC ska bli svagare vid en global uppvärmning har diskuterats och förutspåtts sedan 1980-talet. Många menar alltså att den kalla blobben är ett tecken på att just Golfströmmen saktat ner (mindre energi från söder förs upp).

Modeller förutspår också att en avstanning av AMOC förutom att ge upphov till den kalla blobben, samtidigt kommer leda till en uppvärmning av vattnet vid shelfen intill den kanadensiska östkusten (Saba et al 2016). Det stämmer tydligen också bra med observationer. ”Both observations and the climate model demonstrate a robust relationship between a weakening Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) and an increase in the proportion of Warm-Temperate Slope Water entering the Northwest Atlantic Shelf.”

Detta visas även i Caesar et al 2018. Med hjälp av havstemperaturer i dessa två områden kunde de rekonstruera AMOC långt tillbaka. Rekonstruktionen stämmer bra med senare tids riktiga mätningar av strömmen (se bild nedan, Rapid samt Frejka Williams = mätningar av strömmen, läs mer på Carbon Brief). Det är dessa värden som Walin anser vara påhittade:

Caesar påstår inte heller att smältningen av Grönlands isar skulle vara enda orsaken till detta, de lyfter fram att hela den hydrologiska cykeln ändras:

“Global warming causes changes to the hydrological cycle leading to increased precipitation over the subpolar North Atlantic and surrounding land areas – from where the water drains through rivers into the Atlantic. It further contributes to the loss of Arctic sea ice, as well as melting of the Greenland Ice Sheet, both adding more freshwater to the ocean.”

Man har även uppmätt att salthalten sjunkit i Nordatlanten sedan år 2000 (Tesdal et al 2018). ”If this trend of decreasing salinity continues, it has the potential to enhance water column stratification, reduce vertical fluxes of nutrients, and cause a decline in biological production and carbon export in the North Atlantic Ocean.”

(Men som så många gånger förr: mätserierna är relativt korta och det är för tidigt att dra allt långtgående slutsatser utifrån dem).

Uppgifterna stämmer även bra överens med en annan studie som analyserat kväveisotoper från koraller i det ovan nämnda shelfområdet vid Kanadas östkust (Sherwood et al 2011). ”We conclude that the persistence of the warm, nutrient-rich regime since the early 1970s is largely unique in the context of the last approximately 1,800 yr.” Allt detta är samstämmigt med den rekonstruktion som gjordes i den nu omtalade ”Potsdamartikeln”.

En annan studie som tittade på syreisotoper i samma område (Thibodeau et al 2019) kunde se en korrelation med styrkan i AMOC:

Here, we present a record of δ18O in benthic foraminifera from sediment cores retrieved from the Laurentian Channel and demonstrate that the δ18O trend is linked to the strength of the AMOC. In this 100-year record, the AMOC signal decreased steadily to reach its minimum value in the late 1970’s, where the weakest AMOC signal then remains constant until 2000. De presenterar även data från 1500 år tillbaka.

Men även om modeller visar att AMOC kommer att stanna av med en ökande global temperatur så anser IPCC det osannolikt att den helt kommer stanna av till år 2100. (Vissa modeller visar att det kan ske till 2300 om utsläppsnivåerna är höga, t ex Bakker et al 2016, men det är långt ifrån någon säker projektion eller någon konsensusåsikt, se artikel på Carbon Brief.).

Tro det eller ej, det är inte bara Walin som håller på med oceanografi, här finns några reaktioner på artikeln från andra experter: expert reaction to study of the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) | Science Media Centre. Det är nästan symptomatiskt att se hur ”mainstream forskare” påpekar osäkerheter i den här typen av studier medan ”skeptiker” som Walin är helt bergsäkra på att resultaten inte kan stämma. Men någon alternativ förklaring till resultaten ges inte – utöver att det förmodligen måste handla om fusk.

Det finns förstås åtskilligt mer om det här. Det var inte meningen att presentera en enda sanning eller fullvärdig genomgång på det här området (heller) – jag har naturligtvis inte kompetensen att avgöra detta heller. Widding säger att hon blev glad när hon hittade Walins artikel eftersom hon inte själv var expert på området. Men sen slutade tydligen nyfikenheten (för att det stämde med det hon ville höra?). Att likställa allt ”obekvämt” med fusk är den lätta vägen ut. Jaja:

 • Varken Walin eller Widding har kommenterat de data som presenterats i den nyligen publicerade artikeln
 • De har heller inte anfört någon publicerad vetenskap. Naturligtvis måste man respektera Walins kunskap i ämnet men de argument han tar upp berör som sagt inte de data som artiklarna presenterat. Att anklaga alla studier som inte visar det man vill för fusk känns inte helt okej i min värld.
 • Det handlar inte bara om modeller. Men alla är medvetna om att det är korta mätserier.
 • SVT intervjuade Frederik Schenk, klimatforskare vid Bolin Center vid Stockholms universitet och SMHI i sitt inslag. Att han inte var ”rätt forskare” enligt Widding, tja … vet inte vad jag ska säga. Att de visade klipp från Day after tomorrow? Hm, jag har ärligt talat svårt att bli så jätteupprörd -lite av en kul ingång till reportaget – men visst, det kanske hade varit passande att påpeka lite starkare att IPCC inte förutspår att det ska bli så. Men letar man fel kommer man finna dem (NB alternativa medier som Swebb-TV är fortfarande sämst i klassen även på detta område).
 • Förra gången en liknande artikel (Caesar et al 2018) uppmärksammades fick Stigebrandt utrymme på SVT att kritisera den. Misstänker dock att enda sättet att få församlingen på Klimatupplysningen nöjda i denna fråga vore att helt censurera bort ”klimatalarmistiska” vetenskapliga nyheter …
 • Och jo, man får publicera studier som pekar emot att AMOC:en skulle ha stannat av eller till och med ökat – trots att man är beroende av forskningsanslag! Se nedan. Det är från Real Climate (visserligen skrivet av Rahmstorf själv…), orkar inte sammanfatta eller översätta, men det verkar som att dessa studier inte motsäger de rekonstruktioner Rahmstorf och kompani gjort:

Likewise for 1994-2013, Roessler et al. (2015) found an increase of 1.6 Sv [mått på hur mycket vatten som transporteras per tidsenhet] in the transport of the North Atlantic Current between 47° and 53° North. This is a current with a mean transport of ~27 Sverdrup, 60% of which is subtropical waters (i.e., stemming from the south via the Gulf Stream). For this period, our reconstruction yields an AMOC increase by 1.3 Sv.

For 1994-2009, using sea-level data, Willis et al. (2010) reconstructed an increase in the upper AMOC limb at 41°N by 2.8 Sv. For this period, our reconstruction yields an AMOC increase by 2.1 Sv.


Mycket är osäkert, fortsättning lär följa.

(Om någon undrade, jo Gösta Walin var med och startade Stockholmsinitiativet… )

Mer läsning:

Fick tips om denna artikel i New York Times, snygg och intressant. En av de intervjuade forskarna avslutar::

“There’s no consensus on whether it has slowed to date, or if it’s currently slowing,” said Dr. Lozier. “But there is a consensus that if we continue to warm the atmosphere, it will slow.”

expert reaction to study of the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) | Science Media Centre

Trend eller naturlig cykel?: Slowdown of Atlantic conveyor belt could trigger ‘two decades’ of rapid global warming | Carbon Brief

Guest post: Could the Atlantic Overturning Circulation ‘shut down’? | Carbon Brief

Atlantic ‘conveyor belt’ has slowed by 15% since mid-20th century | Carbon Brief

2015: New studies confirm weakening of the Gulf Stream circulation (AMOC) « RealClimate

2016: Q & A about the Gulf Stream System slowdown and the Atlantic ‘cold blob’ « RealClimate

2016: AMOC slowdown: Connecting the dots « RealClimate

2018: If you doubt that the AMOC has weakened, read this « RealClimate

15 reaktioner på ”Stannar Golfströmmen? Forskare anklagas för fusk!

 1. Anders Egerö

  Du skriver Kanadas västkust på ett ställe. Bör väl vara ostkust?

  Hälsningar Anders Egerö från mobiltelefonen

 2. Anders Karlsson

  Enligt Fredrik C Ljungqvist var också den medeltida värmeperioden också global. Se fråga och svar från FCJ:
  AK: Står du fortfarande för det du sa för 10 år sen, eller har du helt reviderat din uppfattning?: http://www.norstedts.se/nyheter/137041-fn-s-klimatkonferens—4-snabba-till-fredrik-charpentier-ljungqvist (Men det var förmodligen också ungefär lika varmt som nu under den romerska värmeperioden omkring Kristi födelse och under den medeltida värmeperioden omkring år 1000.)

  FCJ: ”I stora drag har inte min uppfattning i några av de frågor som nämns i den 10 år gamla intervjun ändrats. Dock stämmer nog inte riktigt längre formuleringen
  ”Men det var förmodligen också ungefär lika varmt som nu under den romerska värmeperioden omkring Kristi födelse och under den medeltida värmeperioden omkring år 1000.”
  Det gällde fram till sent 1900-tal eller tidigt 2000-tal på global skala kanske men inte för de sista 15 åren eller så (som sannolikt är varmare globalt)”.

   1. Anders Karlsson

    Och hur var uppvärmningen under den medeltida värmeperioden, enligt dig? ”Nutida uppvärmning är nära nog helt global (till skillnad från den medeltida värmeperioden),….”

   2. ”There were no globally synchronous multi-decadal warm or cold intervals that define a worldwide Medieval Warm Period or Little Ice Age, […] Recent warming reversed the long-term cooling; during the period AD 1971–2000, the area-weighted average reconstructed temperature was higher than any other time in nearly 1,400 years.”

    Inte enligt mig utan Page 2k, där även FJC var medförfattare. Länk har jag redan gett.

   3. Anders Karlsson

    Ok. Jag hör med honom, och kollar om du eller jag har tolkat honom rätt. Återkommer, för detta torde vara av yttersta vikt att det blir rätt.

   1. Anders Karlsson

    Svar från Fredrik C. Ljungqvist, inklusive stavfel. ”Den citerade studien” är den du länkade till:
    ”Den citerade studien från 2013, som mer än 70 forskare deltog i, är lite problematisk eftersom temperaturen för olika regioner (eller kontinenter) på jorden undersökts utifrån väldigt olika typer av data och för olika säsonger. Urvalet av data (med olika grader av ”brus” och säkerheter) skiljer sig kraftigt åt mellan kontinenter. Liksom datatäckningen. Det stämmer att utifrån denna heterogena samling data så framträder inte några väldigt tydliga varma perioder av många årtionden (bara i nivå med mitten av 1900-talet går att se) men studien har alltså en rad problem eftersom den data den bygger på är så olika för olika regioner och kritterna för vilken data som inkluderas skiljer sig också åt mellan regionerna. Detta är även ett stort problem för senare PAGES2k-studier av samma typ. Detta förhållande, som är problematisk för den nämna typen av slutsatser, ledde t.o.m. till en mindre schism mellan somliga involverade forskare runt 2016 eller 2017 (minns inte årtal nu).Det går inte med säkerhet att säga att de existerade på alla ställen i tropikerna i brist på data. Men, ja, de verkar ha varit utbredda över norra halvklotet. Viss data finns också från södra halvklotet som indikerar att de existerade också där men det finns lite data och signalen är mer tydlig.Dessa varma perioder berodde inte på jordaxelns lutning eller på förändringar i CO2. Så mycket kan sagas säkert. Däremot kan perioder av jhögre solaktivitet och ovanligt få stora vulkanutbrott spela in tillsammans med intern naturlig variabilitet i jordens klimatsystem”.
    Så varken du eller jag kan med säkerhet säga att vi har rätt om detta, och du bör nog infoga ett ”troligen” eller sannolikt” innan du skriver (till skillnad från den medeltida värmeperioden) istället för att framställa det som fakta.
    Dessutom är det relativt lätt att förstå att klimatskeptiker existerar, då värmeperioderna, som med regelbundenhet återkommit minst 2 gånger, med 1000 år mellan, och utan förändring i CO2 och förändring i jordaxelns lutning, men med en uppvärmning upp till 1990-talet nivåer. Om man har så olika syn på klimathistorien, som olika forskare har, (vissa tror väl fortfarande på formen av ”hockeyklubban”) är det knappast märkligt att man också har olika syn på vad som kommer att hända i framtiden.
    Mycket forskning med fokus på intern naturlig variabilitet i jordens klimatsystem finns nog att göra, och förhoppningsvis utan att motarbetas av alla dem som tror att all nuvarande uppvärmning beror på mänsklig aktiviet, men utan att stoppa eller förhindra den nuvarande omställningen från det fossila samhället. (du har väl läst om hur man motarbetar Peter Ridd i Australien, som inte håller med om, via egen långvarig och omfattande forskning, att Stora Barriärrevet är hotat av klimatförändringarna? Och blivit avskedad från det universitet han arbetade på pga detta? Och nej, jag tror inte att han är styrd av oljebolagen). https://www.youtube.com/watch?v=Aw86_qQHtH4

 3. Anders Karlsson

  Varsågod. Och bra. Och det är den han refererar till. Och vår tids uppvärmning, alltså från 1990, är han noga med att påpeka, sticker ut. Men det framställs ofta att hela 1900-talets uppvärmning beror på människan, vilket inte är särskilt sannolikt, om man är lite påläst om klimathistoria. Vilket man inte kan tro om man läser olika media och t.o.m public service, t.ex detta, under påstående 9: En graf på 450.000 år, och en från 1880 och framåt, inte ett pip om de olika svängningarna under den nuvarande mellanistiden. Undra på att tvivlare och skeptiker får vatten på sin kvarn. https://www.svt.se/special/sa-bemoter-forskarna-klimatskeptiska-argument/

  1. Nu plockar du ut detaljer ur sitt sammanhang. FCL:s rekonstruktion (2010) skiljer sig inte nämnvärt från exempelvis Manns 2008. Men även om medeltida värmeperioden vore både global och lika stor som nu bevisar det i sig ingenting. Ingen har någonsin sagt att CO2 är det enda som påverkar klimatet (hur många ggr det ska behöva upprepas).

   Page2k:s artikel från 2013 (FCL är medförfattare) huvudslutsats är att 1970-2000 var varmare än någon gång sen 1400 år tillbaka. Detta bekräftas i deras artikel från 2019 (men då 1950-2000), även här är FCL med. De beskriver f ö att vulkanutbrott kan förklara mkt av den naturliga variationen under senaste 2000 åren (förklarar t ex mkt av medeltida värmeperioden mm. En del av uppvärmningen i början på 1900-talet tillskrivs också ”återhämtning” från tidigare stora vulkautbrott. Om FCL inte håller med om ens huvudslutsatserna i dessa studier är det väl märkligt att han sätter sitt namn på dem?

   Likaså, redan i IPCC AR4 konstateras att i princip all uppvärmning från 1950 och framåt beror på mänskliga aktiviteter. Och ja, när det handlar om att fysikaliskt beskriva orsakerna bakom temp-fluktuationerna sätter jag större tilltro till fysiker än historiker (som FCL). Nej, jag skrev inte att man skulle ignorera honom eller bortse från hans studier – men hans åsikter är heller inte facit.

   1. Anders Karlsson

    Nej, det bevisar ingenting, förstås. Fem gånger i rad, med denna inräknad, och 1000 år mellan, kan förstås vara en ren slump att temperaturen når 1990-talsnivåer. Och håller med, hur många gånger ska man på olika sajter och för olika journalister m.m. behöva påpeka att CO2 inte ensam står för uppvärmningen? F.ö är det väl bra om så många forskare som möjligt kan komma till tals, och inte bli tystade, som t.ex Peter Ridd. Är nog huvudorsaken till att FCL sätter sitt namn under rapporten, kan man läsa mellan raderna när man kommunicerar med honom.

 4. Pingback: Recension av Elsa Widdings (SD) nya klimatbok, del 2 – Maths Nilsson, författare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s