Så här långt från vetenskapen är Sverigedemokraterna och Elsa Widding

Ibland undrar jag om det finns något enklare än att sprida tvivel om vetenskap i komplexa frågor? Det är onekligen något tragikomiskt över att Sverigedemokraternas Elsa Widding i en av sina ”valkampanjsfilmsnuttar”” (3/9 2022) propsar på att politiseringen av klimatfrågan måste stoppas. Under senare år är det väl få som har bidragit till denna polarisering som hon själv.

Jag misstänker att många inte har en susning om hur långt ifrån vedertagen vetenskap Elsa Widding och Sverigedemokraterna står. Här följer några exempel. Symptomatiskt är också att när detta påpekas för henne kommer bortförklaringar i stil med ”det har jag inte sagt” eller ”jag ställde bara frågan” och liknande följt av nya felaktiga påståenden i en evig spiral.


”KOLDIOXIDHYPOTESEN”
 • Elsa Widding (EW i fortsättningen) säger i intervju i Kvartal 2020 (ca 28,15 minuter in) om ”koldioxidhypotesen”: ”Den är inte på nåt sätt bevisad utan en hypotes bland många andra. Den kanske är sannolik, eller inte, men det finns så många konstigheter med den och många saker som talar emot.
 • EW i intervju i Det Goda Samhället 2019: ”Koldioxidhypotesen lades fram redan 1816 [sic] men är fortfarande inte mer än just en hypotes.

I verkligheten har man mycket stor vetenskaplig förståelse för detta och det är en väl etablerad vetenskaplig teori (som inte är detsamma som hur ordet ”teori” används i dagligt tal utan den högsta sannolikhetsgrad en vetenskaplig tes kan få) med mängder med empiriska bevis. Ja, NASA har via satelliter även uppmätt CO2:s globala påverkan på växthuseffekten. Men det handlar inte om ett enstaka försök eller studie/metodik, det är en hel hög med forskning (inte bara inom klimatvetenskapen) som lett fram till dagens kunskap. Se länkar och mer information i detta inlägg: Existerar växthuseffekten? och Vattenånga och växthuseffekten – Maths Nilsson, författare


ORSAKEN TILL STIGANDE KOLDIOXIDNIVÅ I ATMOSFÄREN

Bevisen för att atmosfärens ökande koldioxidhalt beror på mänskliga aktiviteter är en av de mest säkerställda slutsatserna i IPCC:s senaste rapport (= ”entydig”):

 • IPCC AR6: A.1.1 ”Observed increases in well-mixed greenhouse gas (GHG) concentrations since around 1750 are unequivocally caused by human activities.

EW är av en annan uppfattning när hon avhandlar ämnet i sin video nr 6 (6 maj 2020). På vanligt manér påstår hon att ”många forskare” har en annan uppfattning men ger bara en referens, en artikel från 2013. Och hon undrar varför ingen lyssnar på dessa experter. Bara det att forskare har lyssnat och även kommenterat den. De har hittat fundamentala fel och allt är redovisat på samma plats som ursprungsartikel hittas. Bollen ligger hos artikelns författare (och EW) att bemöta detta, men det har de inte gjort. Läs mer i detta inlägg.

Sen blir videon bara konstigare… Hon påstår att FN:s klimatpanel enbart bryr sig om den koldioxid som människan släpper ut och ignorerar det som haven avger (det sker ett konstant utbyte). Det är helt enkelt inte sant, här från NOAA och en rapport som presenteras varje år:

 • NOAA State of Climate 2020:Oceans absorbed a record amount of CO2. The ocean absorbed about 3.0 billion metric tons more CO2 than it released in 2020. This is the highest amount since the start of the record in 1982 and almost 30% higher than the average of the past two decades.” 

Vidare påstår hon att klimatforskarna inte skulle ta hänsyn till självklarheter som att koldioxid löser sig bättre i kallt vatten än varmt.

Sen blir det bara värre:

I korrespondens med SVT (som hon själv har offentliggjort på bloggen Klimatupplysningen 2021-09-02) har hon hittat ytterligare en artikel som skulle bekräfta att det inte är människans utsläpp som är huvudorsak till de stigande CO2-halterna. Men det är samma snurriga historia där: läs mitt inlägg här.

Nej, det är inte ”många forskare” som dissar IPCC:s slutsats om detta, inte ens bland de IPCC-kritiska. Men visst går det att hitta ett fåtal med såna åsikter (det gäller inom varenda vetenskapsgren), desto svårare är det dock att hitta publicerad vetenskap om det …

Carbon Brief: Explainer: How the rise and fall of CO2 levels influenced the ice ages (carbonbrief.org)
Real Climate: RealClimate: The lag between temperature and CO2. (Gore’s got it right.)
Sketpical Science: How we know human CO2 emissions have disrupted the carbon cycle (skepticalscience.com) ; CO2 lags temperature – what does it mean? (skepticalscience.com) ; CO2 emissions change our atmosphere for centuries (skepticalscience.com)

Och ja, mainstream forskare är medvetna om Henys lag osv, läs serien här t ex.

[Uppdatering: Såg att Klimatupplysningen idag hade ett inlägg om detta. Och hänvisar till följande artikel som bevis för att nyare forskning (2020) visar att man inte tagit hänsyn till temperaturgradienten i havsytan på ett riktigt sätt. Justeringar av tidigare kunskap sker hela tiden, just den här studiens resultat pekade på att forskare faktiskt underskattat havens upptag av koldioxid och sänker EW:s resonemang än mer (men vem kollar länkar).

These increase the calculated net flux into the oceans by 0.8–0.9  PgC yr−1, at times doubling uncorrected values. […]  Our corrections reconcile surface uptake with independent estimates of the increase in ocean CO2 inventory, and suggest most ocean models underestimate uptake.

Men de visar ju en graf som pekar neråt för CO2-upptaget!?

 Jo, läser man bildtexten får man svaret: ”The net flux into the ocean is shown as negative, following convention.” I övrigt har jag inte läst inlägget]


MÄNNISKANS PÅVERKAN

I senaste IPCC-rapporten AR6 anges att ”människans påverkan på klimatsystemet är odiskutabelt”. EW och andra har dock påstått att det inte är klargjort hur stor del av denna påverkan som kan tillskrivas mänskliga aktiviteter. I ett skriftligt svar till SVT skriver hon:

Min kommentar till detta är bara att jag noterar att kvantifiering nu plockats bort. […] JA det står utom allt rimligt tvivel att det är på det viset (vilket jag själv tydligt markerar) men det framgår inte med hur mycket. IPCC uttrycker sig därmed svagare än i tidigare rapporter.”

Det är visserligen sant att det i rapportdelen ”Sammanfattningen för beslutsfattare” bara nämns att vår påverkan är odiskutabel utan kvantitativa mått. Dessa anges dock i huvudrapporten och även om det alltid kommer finnas osäkerheter är det tydligt att de naturliga faktorerna (förändring i solinstrålning och liknande) är försumbara i jämförelse med de antropogena bidragen, vilket fastslås med mycket stor säkerhet (ERF=Effective Radiative Forcing dvs respektive ”strålningskällas” drivkraft på uppvärmningen):

Och det var slutsatsen även i 2013 års rapport även om säkerheten i senaste rapporten är större.


IPCC:s RAPPORT ÄR POLITISK

Trots att mängder av EW:s påståenden, som dem ovan, går helt på tvärs med IPCC:s rapporter menar hon att hon inte kritiserar IPCC:s vetenskapliga rapporter. Hon vill bara ge en bättre bild än den media ger och även påvisa hur IPCC:s Sammanfattning för beslutsfattare (SPM) inte stämmer överens med det som står i huvudrapporten, som att naturliga variationer inte skulle redovisas där:

Hon lägger till: ”Är inte det gravt missledande eftersom det så tydligt lurar våra stackars journalister att tro att klimatförändringarna enbart handlar om oss människor.”

Samma sak hävdade som ni kanske kommer ihåg Lena Andersson i sitt haveri till IPCC-kritik på SvD:s ledarsida. Det tar någon minut att kolla upp att detta inte stämmer.

IPCC AR5 Summary for Policymakers (SPM)

Det finns mängder med liknande påståenden som inte håller för en granskning: Läs Är IPCC:s sammanfattningar politisk propaganda?

Jag var med i ett Aktuelltinslag förra året som fick ett långt efterspel då det fick sextiofem anmälningar till Granskningsnämnden. En bisarr korrespondens följde med tilläggskommentarer, svar och uppvisningar i att flytta målstolpar och glida undan vad man sagt. EW har också valt att på sin blogg publicera rejäla personliga påhopp på medverkande i inslaget (där jag bl a får en psykisk diagnos) som också skickades till GRN vad det verkar.

Vad det gäller SPM-rapporten (dvs Sammanfattning för beslutsfattare) så nämner EW att den inte är objektiv utan är politiskt präglad. SPM ska därför inte anses vara ”etablerad forskning”. I en tilläggskommentar bifogar hon (eller vem det nu är som skrivit de svamlande dokumenten) två citat från forskare som bevis för detta. Och välter återigen över det till att SVT är inkompetenta:

Det finns således forskare som levererar vetenskapligt underlag till IPCC som ifrågasätter sakligheten i det SVT:s reporter anger som ”etablerad vetenskap” [här syftas på SPM-rapporten som SVT refererat till]. Inte ens här klarar reportern av att uppmärksamma tittarna på det mest essentiella – den vetenskapliga oenighet som råder om hur materialet i IPCC:s olika rapporter ska tolkas.

Citaten har dock ingen bäring vilket jag har skrivit om här: Så här sjuk är klimatdebatten. När SVT bemöter saken och visar att citaten inte bevisar det EW trodde, blir det åter att flytta målstolparna som gnälliga barn: det var ju inte så vi menade typ, varför fokuserar ni på enskilda detaljer osv, läs själva här, bifogar ett urklipp:

Men återigen riktar SVT blicken åt fel håll (medvetet eller omedvetet låter vi vara osagt) i sitt tilläggsyttrande och slår in en öppen dörr genom att komiskt gräva ner sig i dessa två exemplifierande citat.

Så då plockar de bara fram ett nytt exempel från 2007 (ja, det är precis så här det brukar funka). Nåväl, det funkade inte heller så bra, läs mer i mitt inlägg här.

(SVT blev friade).


GISP2-grafen från Grönland

Mitt bidrag i ovan nämnda Aktuelltinslag handlade i princip om att visa ett exempel på en graf som används för att förvilla om klimatvetenskapen. Grafen var en temperaturrekonstruktion lite drygt 10 000 år tillbaka i tiden gjord utifrån prov från en isborrkärna på Grönland. Mätserien går bara fram till år 1855 och senaste tidens uppvärmning finns inte med. Den är dessutom från en enda punkt på jordklotet och kan inte ensamt användas för att jämföras med globala mätserier. Läs mer: Kampen om Grönland.

Här hittar vi återigen ett tydligt exempel på ”det har jag aldrig sagt”-bortförklaringar som uppenbarligen grundar sig i att hon inte förstår. Det var ingen som i inslaget sa att just EW använde denna graf felaktigt men hon blev kränkt ändå, här från anmälan till Granskningsnämnden:

Det bisarra är att hon i sin egen bok har med två varianter av just denna graf (varav en är exakt den som visades i inslaget). Nedan är ett foto från boken Klimatkarusellen. Notera den röda lilla rutan till höger och ”IPCC:s intresse”. Den slutar som sagt år 1855.

Jag har tidigare visat att hon använder samma graf på felaktigt sätt även efter Aktuelltinslaget. I sin video där hon ska ”klä av” SVT-reportern Erika Bjerström angående att det har varit varmare förr. Hon säger att det har ju Erika redan erkänt genom att hänvisa till GISP2-grafen. Återigen hävdar EW att det var 1,1C varmare ett par hundra år f Kr. än vad det är nu genom att peka på just GISP2-grafen, och att det är Erika som fuskat, se bilder nedan.

Det går inte att jämföra en punkt på jordklotet med globala medeltemperaturer! Och nutida temperatur finns inte med i grafen! (Och senare tids forskning har visat att det finns all anledning att ta GISP2-resultaten med en nypa salt). Läs mer om felaktigheterna samt en förklaring till den graf Bjerström visade för att skildra nuvarande temperatur i inslaget i detta inlägg.

Det här är standard i den här pseudodebatten: påvisade felaktigheter bemöts med ännu fler felaktigheter i en oändlig spiral.

Innan själva inslaget hade, som sagt, SVT en del korrespondens med EW, som hon själv offentliggjort. De frågade henne om användandet av denna graf som hon använt på Swebb-TV:s höstkonferens 2019. Just den varianten var tagen från en anonym källa på nätet (som spottar ur sig felaktiga grafer). Där pekas nutida temperatur (felaktigt) ut med en blå pil.

Återigen blir hennes svar ”Jag är dock tydlig med att jag bara använder den för att visa den långsiktiga trenden. Jag säger att data är kontroversiella.” Nej, de är inte ”kontroversiella”, de går helt enkelt inte använda för att ”visa den långsiktiga trenden” på en global nivå. Nej inte ens för Grönland som helhet. Och pilen på nutida temperatur är helt felaktig, det duger inte att säga ”men jag sa ju att det var kontroversiellt”. Vill man vara seriös finns det korrekt data att använda istället för att slänga in första bästa graf man hittar på nätet.

[Uppdatering: videon finns på SwebbTV (ska starta vid 16:45), ni kan själva se och höra att hon med egna ord säger att hon ”inte fattar” hur IPCC kommer fram till sin slutsats och använder ovanstående felaktiga diagram som mall.]


EW: ”Jag kritiserar inte IPCC:s rapporter.”

Ändå kläcker hon ur sig att det inte finns några tillförlitliga globala data innan 1979 (då satellitmätningar började – men det är en myt att de skulle ”vara de bästa data som finns”, se Youtubevideo här t ex.):

Det är helt på tvärs med IPCC. Varför påstår hon i så fall detta kan man undra? Jo därför hennes källor är organisationer som Clintel. Jag har visat att de inte drar sig för att blåljuga för att förvilla om klimatvetenskapen.

Man kan helt enkelt inte hänvisa till Clintel och samtidigt säga att man inte kritiserar IPCC:s rapporter och komma med dryga påståenden som: ”IPCC:s påstående kräver alltså kunskap om alla de naturliga faktorerna och deras inverkan på jordens temperatur. En sådan kunskap finns inte idag. Sorry!

Det går heller inte påstå att allt som skrivs i media handlar om resultat från modeller. Det är en ren och skär lögn. Notera återigen användandet av ”väldigt många forskare” helt utan täckning i publicerad vetenskap.

EW sitter dessutom i norska Klimatrealisternes vetenskapliga råd. Deras ståndpunkt är att mänskliga koldioxidutsläpp är av ringa betydelse för uppvärmningen. Googla själv deras ”faktablad” [uppdatering: bifogar länk här till en gammal tråd jag skrev på Twitter om hur ”ignorerade” deras hypoteser (inte) blivit.]. Det är också fullständigt inkompatibelt med IPCC:s mest grundläggande slutsatser – som typ varenda vetenskaplig institution skriver under på.


Så här fortsätter det i all evighet. Och en av EW:s korta valvideor fick alltså rubriken Sluta politisera klimatfrågan. Ironin är död.

Notera också att hon i en annan valvideo undrar varför man inte tar hänsyn till klimatmodellernas osäkerheter om den framtida utvecklingen. Det borde hon fråga sig själv. Hon har i flera framträdanden hänvisat till enbart de lägre temperaturerna i de spann som IPCC anger. Och dessutom till nivåer som bygger på att världen följer de åtaganden man kommit överens om i Parisavtalet (och lite till). Det är åtgärder som Sverigedemokraterna inte vill att vi ska göra. Likaså påstår de att dessa åtgärder är meningslösa för att stoppa uppvärmningen. Deras syn på riskutvärdering är helt bisarr, se citat nedan från video av Stegrud och Widding:

Ni som röstar på SD ska titta på de konsekvenser som förväntas vid temperaturer över 3C.

Jag är fullt medveten om att det inte spelar någon roll vad jag eller någon annan skriver om hur ur spår SD är om klimatvetenskapen. Men jag har i alla fall försökt.

Ja, ovanstående är SD:s officiella syn på klimatvetenskapen, sen kan Jimmie Åkesson och de andra säga vad de vill. Man slänger annars inte in EW på 12:e plats i riksdagsvalet, de är fullt medvetna om hennes syn på klimatvetenskapen (det är inte direkt meriterande om de inte kände till den) . Sluta dalta med detta parti: SD är emot Parisavtalet och håller inte med IPCC:s mest grundläggande slutsatser. Punkt.

Men sorgligt nog är det säkerligen inget de tappar röster på.

Nej, man behöver inte vara dum för att lyssna på dessa alternativa vetenskapliga källor och börja tvivla. Det är ett rejält snår att ta sig igenom. Jag har listat mina blogginlägg här (är nog inte helt uppdaterad dock). Jag har också belyst de centrala punkterna och vad som ligger bakom spridandet av dessa myter i min bok Spelet om klimatet? Finns som inbunden och pocket.

54 reaktioner på ”Så här långt från vetenskapen är Sverigedemokraterna och Elsa Widding

 1. Mats Almgren

  Om jag förstår rätt har denna Widding skrivit en bok som heter ”Klimatkarusellen”. Man får väl då erkänna att det är ett ovanligt välvalt namn för något med ett så snurrigt innehåll!

  1. Robin

   Hej Mats,

   Intressant de du skrivit. Om jag ska vara ärlig så tycker jag just klimatet är så otroligt komplext. Jag är däremot helt övertygad om att IPCCs modell är korrekt. Om Elsa Widding står och ljuger om detta så är de fel även om jag själv röstar SD.

   De som är problemet med allt detta är att själva politiken som folk röstar för handlar ju oftast inte om vad som är sant om klimatet även om de är en viktig fråga, utan politiken handlar ju om hur vi ska nå klimatmålen. Och just nu får människor betala extrema elpriser. I de läget så bryr man sig inte om klimatet om inte pengarna räcker till mat på bordet.

   Enligt mig så är klimatet ett globalt problem(vilket jag förutsätter att dom flesta vet) Och globala problem löser man inte bara i Sverige. Men bara för att man tycker att t.ex Miljöpartiet går fel väg så ska man inte förneka klimatkrisen.

   Mvh Robin

   1. Hej Robin. Ja, det går ju alltid att lösa ett problem på många olika sätt och det hör ju till att politiker (och andra) ska ha olika uppfattningar om detta.

    Problemet är ju att ens åsikt om hur mycket och snabbt man ska agera är direkt beroende av hur man ser på problemet. Om man då väljer att bortse från att det ens existerar (jag överdriver lite) ett problem så… Parisavtalet bygger på att alla ska dra sitt strå till stacken. Det är ju självklart så att Kina nu släpper ut mest, men historiskt sett är USA ohotade etta.

    Vi ser ju här hemma hur diskussionen hamnar på att ”MP-ister” inte lever som de lär, så varför ska övriga samhället göra det osv. Samma argumentation gäller ju ute i världen – vilka är vi att peka ut Kina när vi själva skapat problemet?

    Själv anser jag att (bland annat) en snabb omställning handlar om att stå sig i konkurrensen. Men visst är det en svårhanterlig fråga. Att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att problemet inte finns är dock i mina ögon idiotiskt.

 2. Tommy Ericson

  Maths, får jag citera dig eller länka på FB?
  Denna EW är verkligen en sann förvillare, stark kandidat till priset som ”Årets förvillare”. Mvh/Tommy

 3. Jonas Henriksson

  Jag ska direkt erkänna att jag inte ens vet vem Widding är men hon skrev ju hypotes medan du själv skrev en väl etablerad teori, kul att du bjöd på den. Jag tycker ni båda har rätt angående det, sen har vi dessa mätningar där man fortsatt inte kan mäta CO2 återstrålning utan man mäter och kalkylerar baklänges med i vanlig ordning ett antal antaganden.

  En teori med empiriska bevis låter lite knepigt, men de empiriska bevisen består ju av antaganden och därför blir det just en teori eller hypotes eller varför inte rent hittepå.

  ”I verkligheten har man mycket stor vetenskaplig förståelse för detta och det är en väl etablerad TEORI med mängder med empiriska bevis.”
  Källa : Maths Nilsson

  1. Hej Jonas!
   Vet inte riktigt om jag förstår vad du menar, men jag citerar från Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_teori:

   ”I motsats till teori i dagligt tal används ordet inom vetenskap inte som en nära synonym till ordet ”gissning”. En teori är tvärtom den starkaste sannolikhetsgrad som kan nås inom vetenskapen. En vetenskaplig teori skiljer sig från en vetenskaplig hypotes som också är en föreslagen och testbar förklaring men ännu inte har testats rigoröst.”

   Du får gärna förklara mer i detalj vad du menar med att räkna baklänges utifrån direkta mätningar, du kan ju ta denna studien som utgångspunkt, de menar ju att de har uppmätta resultat: https://www.nature.com/articles/nature14240

   Visst görs ju alltid en del antaganden, nyfiken mer i detalj vad du menar (för alltså, mätning av temperaturen i atmosfären via satelliter är ju inte en direkt temperaturmätning utan involverar algoritmer osv.)

  2. Pehr Björnbom

   Växthuseffekten är en central teori i atmosfärfysiken. Den har starkt teoretiskt stöd av andra vetenskapliga teorier såsom kvantfysik och kvantkemi.

   Denna teori överensstämmer med och förklarar många solida resultat från observationer av väder och klimat. Dessa är de empiriska bevisen. Sådana bevis är hårdvaluta i naturvetenskapen, alltså rena fakta till skillnad från antaganden och gissningar.

   Växthuseffekten tillhör det mest grundläggande inom atmosfärfysiken. I till exempel David Andrews lärobok ”An Introduction to Atmospheric Physics, Second Edition” (2010) behandlas den redan på sidan fyra. Sedan återkommer texten åtminstone fyra gånger med fördjupningar om denna teori med bland annat dess tillämpning för att förklara klimatförändringarna.

   Utan teorin om växthuseffekten skulle de numeriska modellerna som meteorologerna använder nuförtiden räkna fel och förmodligen inte kunna ge rimliga prognoser. Väderprognoserna skulle i så fall bli mycket osäkrare och detaljfattigare, som de var på 1950-talet.

   1. Jonas Henriksson

    Intressant att du just nämnde det där med prognoserna, fick en fråga av en storbonde angående varför väderleksprognoserna är så usla idag jämfört med på 70-talet. Han har egen statistik som hans far och farfar innan honom har antecknat. Varför jag fick frågan är för att jag har arbetat på några av världens största IT-företag genom åren vilket givetvis inte har någonting med väderleksprognoser att göra, men däremot med beräkningskluster. På 60-70-80 talet var det meteorologer som under hela sitt liv med sina egna ögon studerat väder systemen och hade genom sin erfarenhet väldigt stor träffsäkerhet. Satelliterna gjorde sin debut och dessa meteorologer fick nu ett ännu bättre underlag. Sedan kom beräknings klusterna, nu skulle alltså erfarenheten från de äldre metrologerna programmeras in av unga nyexaminerade studenter och på den vägen är vi. Prognoserna har gått från träffsäkra telefax till helt värdelösa data för bonden i fråga. Idag har prognoserna blivit mer detaljerade men de ändras konstant 2-3 dagar framåt så att all form av planering är meningslös. Så de numeriska modellerna metrologerna använder räknar fel påfallande ofta vilket i alla fall bönderna verkar ha uppmärksammat.

  3. Jonny Bjerkman

   Jonas. Jag borde inte lägga mig i här men kan inte låta bli. Om jag förstår dig rätt (rätta mig om jag har fel) så använder du begreppet ”teori” så som man gjorde för 2000 år sedan då begreppet avsåg nåt slags djupare begrundande. Vad Maths menar är VETENSKAPLIG TEORI, vilket är något helt annat. En sådan teori måste kunna bevisas så att utsagan kan observeras och om möjligt upprepas genom experiment. Man kan i fallet om klimatvetenskapen också acceptera att en teori är giltig om många forskare oberoende av varandra har kommit fram till samma resultat.
   Ta exempelvis Einsteins teorier som har bekräftats om och om igen. Eller evolutionsteorin som knappast någon längre kan ifrågasätta annat än i små, små detaljer om enskilda utvecklingsfaser. Teorin om BigBang kanske är ett gränsfall eftersom all information innan BigBang är bortom observationsförmåga.
   Hypotes däremot, det är något helt väsenskilt från begreppet teori. Hypotes är ett antagande eller en förmodan om att en förklaringsmodell möjligen kan vara sann men som behöver undersökas. IPCC förmedlar inga hypoteser!
   För att fördjupa dig i detta så rekommenderar jag Karl Poppers ”Forskningens logik”.

 4. Pingback: Är IPCC:s sammanfattningar politisk propaganda? – Maths Nilsson, författare

 5. Bo Wiman

  Vilken PK propaganda och en massa babbel. Du behöver inte ens tala om vad du står politiskt, det framgår med all tydlighet……………..

  1. Magnus Svedjemarker

   Du kan väl presentera lite vettiga, faktabaserade argument om vad du anser är propaganda? Just nu bekräftar DU var DU befinner dig kompetensmässigt i frågan, och det imponerar inte.

 6. Pingback: Nättidningen Kvartal: nyttig idiot eller nyttig klimatmotvikt? del 1/2 – Maths Nilsson, författare

 7. Pingback: Kritiken mot medias klimatrapportering är bedrövligt dålig – Maths Nilsson, författare

 8. Peterstefansson

  Tycker det är fel av dig att såga Elsa Widding, hon håller sig till fakta. Vet inte vems ärenden du går. Men jag hoppas att människor förstår vem som går omkring het gröt.

 9. karin thor

  Tack!!!!
  Jag hoppas du kan få ut detta, jag har delat det på twitter, hoppas fler ska kunna läsa detta
  Karin Thor

 10. L. Olsson

  Kort sagt, du är fångad i det väl ”underbyggda” narrativet om att det pågår en anthropocen klimatkris. En ny era där människan kan styra klimatet bara hon har fått tillräckligt många med i ”kampen” mot klimatförändringen.
  När du liknar kritiker, av det politiska tilltaget att vi har en kris, för att vara på nivån antivaxxare har du gått bort dig. Allt resonemang kring kurvor och mätningar ska ge sken av en insikt. Jag menar; om inte hela ekosystemet jorden är självreglerande skulle vi inte vara här. Alla parametrar som bestämmer vårt klimat är inte upptäckta ännu.
  Censur av allt som pekar på en grov överträdelse av lagar och konventioner med påtvingade massinjektioner för en påstådd pandemi är katastrofal. Massformationen av människor utifrån en klimatkris och pandemi med åtföljande tvångsmedel, på bägge områden, är talande för hur kontrollerade vi är av de som håller i pengarna och har tagit över media på alla områden. FN är helt inne att världen måste styras av en övergripande regering. WHO och många fler NGO som påverkar oss är sponsrade av de superrika. Syfte? Kontroll. WEF har redan 2019 föreslagit (även EU) individbaserad begränsning av CO2-utsläpp. Övervakning genom digital teknik och kreditbaserat utnyttjande av allt som emitterar CO2. All mänsklig aktivitet ska mätas.

 11. olle reimers

  En gång för väldigt länge sedan läste jag på KTH matematik, atomfysik, kärnfysik och värmeteknik. Ca 50 år sedan.
  Den vetenskapliga grundutbildningen som jag besitter är i huvudsak från den tiden.
  Framförallt inom värmetekniken där Termodynamikens huvudsatser återfinns. Vi kommer alla ihåg den första som sa att energi varken kan skapas eller förbrukas. Bara omvandlas.
  (Jag vet att det finns den nollte också men den spelar ingen roll i detta sammanhang)
  Så här resonerar jag när jag inser att den globala uppvärmningen på grund av koldioxid är en enda stor bluff.
  BLUFF!!!
  Jordens klimat stabiliseras av vatten/vattenånga och is av vatten i viss mån.
  Framförallt övergången från flytande till gasform är helt avgörande.
  Vi tar ett exempel.
  Jorden utsätts för ökad värmestrålning från solen och blir varmare!
  Vad händer då?
  Tänk till nu!
  Jo avdunstningen ökar och mer vatten överförs till gasform. Från alla våta ytor!
  Denna ökade mängd vattenånga som är genomskinlig stiger snabbt upp i skyn därför att den är varm och framförallt att den är lättare än luften som består av tyngre molekyler. Och därmed tyngre gaser!
  H2O = 1+1+16= 18
  N2 = 14+14 = 28
  O2 = 16+16 = 32
  Alltså betydligt lättare!
  När den ökade mängden vattenånga förflyttas längre och längre upp i atmosfären når den till slut den höjd och temperatur då den tappat så mycket värme att den helt har kondenserats till vatten.
  Den ökade temperaturen som vi började med har alltså skapat mer vattenånga som kylt av atmosfären så mycket att den till slut kondenseras till vatten.
  Vatten i form av mikroskopiska små droppar som blir större och större och till slut blir regndroppar som faller mot jorden.
  Men det är inte nog med det.
  De små regndropparna som molnen på himlen består av reflekterar såväl solstrålningen in mot jorden som den hindrar värmen från att stråla ut från jorden.
  Det är detta som är Växthus effekt!
  Inget annat!
  Alltså om värmen på jorden ökar av någon orsak och avdunstning ökar så kyls jorden av direkt på grund av ångbildningsvärmet som går åt vid fasövergången från flytande till gasform av vatten.
  Dessutom ökar molnen och skyddar oss mot mer värmestrålning.
  Vad händer om jorden kyls av i stället?
  Jo då händer naturligtvis det motsatta att avdunstning och molnbildning minskar.
  Det här som jag beskriver kan nog vilken seriös vetenskapsman som helst hålla med om.
  Nu vet vi vad som stabiliserar vårt klimat på jorden.
  Tack och lov består jordens yta till 2/3 delar av vatten/is.
  Annars hade det gått åt skogen !
  Men vad händer med all koldioxid som vi skapar när vi förbränner olja, bensin och annat?
  Det mesta tar all vår växtlighet hand om och ju mer koldioxid vi skapar ju grönare blir jorden.
  Om det är som
  Man hävdar att koldioxidhalten i atmosfären ökar bör trädgränsen förskjutas uppåt mot högre höjder för det som bestämmer trädgränsen är nog inte bara temperaturen utan även tillgång till den livsnödvändiga koldioxiden i luften. 
  (Betänk att koldioxid är en tung gas som faller snabbt i koncentration vid stigande höjd)
  Koncentrationen i atmosfären Påstås ligga runt 3-400 PPM!
  (PPM är lika med miljondelar)
  Omräknat
  till procent blir
  400 PPM 0, 04 %!!!!
  Alltså försvinnande lite!
  Koldioxid saknar helt egenskapen att bilda isolerande molntäcken.
  Det är absolut ingen ”Växthusgas”!
  Men hur kommer det sig undrar den pålästa att koldioxiden i atmosfären korrelerar mot ökad temperatur på jorden.
  Det är väl ett bevis på att ökad utsläpp av koldioxid ger en ökad temperatur på jorden??
  Eller?
  Just det!
  Nu slår vi spiken i kistan och koldioxid bluffen avslöjas i hela sin nakenhet!
  Det är så att världshaven absorberar helt otroliga mängder koldioxid och har så gjort i evinnerliga tider.
  Vissa forskare menar att haven absorberar mer än 50 ggr så mycket CO2 som atmosfären.
  Kemin runt detta kan vi lämna därhän. Det behövs ingen förklaring till hur koldioxid omvandlas till kolsyra etc.
  Det som är intressant är vem
  som kom först hönan eller ägget?
  När temperaturen på jorden, läs världshaven, ökar så släpper haven ut koldioxid. På samma sätt absorberar världshaven koldioxid när temperaturen sjunker.
  Vi får alltså inte en ökad temperatur på jorden på grund av ökad koldioxid.
  Nej det får vi av helt andra orsaker som solstrålningen som varierar över tid. Eller helt enkelt på grund av jordens bana runt solen som också varierar över tid.
  Eller på grund av avverkning av skog.
  Inte vet jag.
  Däremot får vi en ökad koncentration av koldioxid på grund av att temperaturen ökat av andra orsaker.
  När jag läser och hör allt svammel om
  Klimatomställningar Paris mål och annan smörja blir jag mörkrädd.
  Min uppmaning till vår nya regering!
  Kasta hela klimatfrågan på soptippen där den hör hemma!
  Vi kan återgå till att bränna olja och kol så det ryker.
  Ända tills det tar slut!
  Klimatet påverkad icke.
  Däremot blir det skitigt och osunt med alla andra kemiska ämnen som frigörs men det är en annan historia!
  (Folke Sandvik)

  1. bgteriksson

   Olle, för länge sedan läste jag samma saker på samma ställe som du. Eftersom jag inser att jag inte har tillräckligt djupa kunskaper inom berörda områden inser jag att det är vettigare att läsa de många skrivningar av en stor internationell skara forskare som har kompetens inom området. Vad gör du? Har du vidareutbildat dig inom dessa specialområden? Dina ”belägg” är i sig inte helt fel, men inte fulltäckande. Typiskt för den som vill så tvivel.

   Det är klart och tydligt att vetenskapsförnekare, -skeptiker, -tvivlare har en ensidig riktning, ursprung. Om du vill förstå detta rekommenderar jag att du läser något verk av Naomi Klein, undersökare som beskriver historiken med tydliga faktareferenser. ’Chockdoktrinen’ och ’Det här förändrar allt’ ger en bra start. Begreppet ”Merchants of Doubt” är en bra karaktäristik på de flesta förnekare/skeptiker/tvivlare. Som exempel får du en god bild hur tobaksindustrin med näbbar och klor kämpade mot den medicinska vetenskapen om att rökning är tydlig orsak till lungcancer (givetvis drabbas inte alla).

  2. L. Olsson

   Bra Olle Reimers om din beskrivning av hur växthuseffekten fungerar. Du säger mycket riktigt att hela CO2-skammen är en bluff. Enligt mig en usel bluff, för om vi hade en upplysande diskussion om vetenskap gentemot dagens penningstyrda ”forskning” skulle många fler se hur vi blir uppskörtade av charlataner som har tagit över och matar på med propaganda genom alla de organ som de har i sin ”ägo”.

  3. Jonas

   Men det har ju tillkommit en koldioxidmolekyl på 200 år av 10.000 molekyler i atmosfären, den värmer något otroligt.

   1. olle reimers

    Inte mycket att tillägga faktiskt. Klimatdårarna tar bara åt sig fakta de vill höra. Utgångspunkten är den orubbliga ideologin om att människan är naturens fiende och att man därför måste avskaffa människorna. Jmfr kyrkomålningarna från 1300-talet. Inge lidande var för stort för att få komma till himlen.

  4. Pelle Båth

   Jag kunde inte ha uttryckt det bättre själv!
   Att gå i polemik med narcissisten Maths Nilsson är i princip meningslöst eftersom han regelmässigt snickrar ihop nedlåtande svar till meningsmotståndare.

 12. Pingback: Maria Gunther: Konspirationsteorier om covid öppnar för fler - - Alla aktuella nyheter samlade på samma ställe

 13. Pingback: Klimatkalabaliken i Riksdagen – Maths Nilsson, författare

 14. Pingback: Inte tro på vetenskapen – Gabrielles blogg

 15. Katarina A

  Om 99,5% av forskarna säger att klimatet påverkas av människans utsläpp av koldioxid och IPCC säger det, så tror jag på dem. Jag är själv utbildad kemist och inser att jag själv inte har detaljkunskapen om klimatrelaterad forskning utan litar på forskarna som jobbar med detta dagligen.

  1. L. Olsson

   Ta en närmare titt på hur forskning finansieras. Då kanske du tar en annan ståndpunkt. Alltså varför är den människoskapande koldioxiden farligare för klimatet än den som ekosystemen står för?
   Mer Co2 ger mer växtlighet och kanske därmed mer O2 som gynnar allt liv som kräver syre. Varför är höghöjdsträning så utslagsgivande i fysiskt ansträngande sporter där fördelar med hög syresättning är ett vinnarkoncept?
   Problemet för mänskligheten är nedsmutsningen av livsmiljön. Och det omfattar mycket mer än det går att räkna upp på några få rader.
   Redan på 60-talet uppmärksammades den och då skapades miljörörelsen. Författaren Rachel Carlson med sin bestseller ”Tyst vår”, utkom 1962, pekade på de problem som fortfarande inte har tagits på allvar och ökat på alla områden. Alla är förledda att tro på bluffen om CO2 som den stora boven. Jag säger bara Qui Bono.

   1. Nej, det var inte en bra beskrivning av växthuseffekten. Och du behöver inte spekulera om syrehalten, det går att kolla upp och den sjunker i samma takt som koldioxidhalten ökar (det går år syre att förbränna all fossila bränslen): https://wernerantweiler.ca/blog.php?item=2015-06-01

    Du nämner Rachel Carson, kanske du skulle reflektera en stund över varför en betydande del av de organisationer och personer som sprider de felaktigheter om klimatvetenskapen som du uppenbarligen anammat, anser att Carson är att likställa med en massmörderska i klass med Stalin. https://twitter.com/mattanurret/status/1574668216810496000?s=20&t=0ALtsS8wiJHd-SOfPuhh4g

  2. olle reimers

   ”Om…” det var just det. Elsa Widding och Lennart Bengtsson förklarar båda väldigt bra för att det inte det de säger: d.v.s.att om vi inte slutar att använda fossila bränslen nu så blir planeten obeboelig. Jag bor i Thailand sedan 10 år. Här ligger årsmedeltemperaturen c:a 20 grader över den i Sverige. Jag tycker att det för varme men i detta varma område bor mer än 500 miljoner människor. I Afrika har du 1 miljard. Det lustiga är att INGEN (säger ingen) någonsin nämner något om de katastrofala temperturökningarna som väntar. Men de är väl bara u-länder som inte förstår så mycket. Människan anpassarsi, så är det bara. Dessutom skapar vi hela tiden bättre teknologi.

  3. foliehatt

   Katarina,
   om du är utbildad kemist så har du uppenbarligen kapaciteten att båda läsa och ta till dig vetenskaplig litteratur. Du borde använda den förmågan till att bilda dig en egen uppfattning frågan. Vetenskap utvecklas inte genom Gallupundersökningar.

 16. L. Olsson

  Maths, Du glömde att lämna öppet för replik på din sågning av min åsikt. Jag beskriver inte heller växthuseffekten. Däremot pekar jag på den oerhört kostsamma bluffen om klimathot p.g.a. CO2.
  Det du länkar som bevis för att syrehalten minskar då vi eldar ”fossilt” är ju ett axplock i ett större sammanhang. Det finns mycket annat som binder syret i atmosfären. Eldning och förbränning av ved, dynga, sopor o.s.v.
  Du nämner inte heller att syreproducerande växtlighet genom avskogning och liknande kan vara en bidragande orsak. Växtlighet skapar syre och växer bättre med högre halter CO2. Det finns baksidor på allt som människan gör. Är du beredd att minska ner liv som behöver syre för sin fortlevnad, för att ”rädda klimatet”?
  Att du kopplar till R. Carson och massmord p.g.a att DDT förbjöds på goda grunder och kastar det på de som ifrågasätter vad ”klimatrörelsen” egentligen har för agenda blir en aning förbryllande.
  Nu ökar de företag och organisationer som investerat i ”klimatrelaterade åtgärder” med FN i ledningen, sina ansträngningar och ”drar” hela samhällen ner i ekonomiska svårigheter med ökade kostnader för att mota ett hot om en uppvärmning på 2,8 grader vid år 2100. Generalsekreteraren i FN, A. Guterres nämnde en ”tipping point”. Eftersom vetenskaps”männen” och forskarna är så övertygade så kan de väl ange vad den är på en tiondels grad när? Du har som har så mycket fakta och siffror kan väl nämna den?

  1. Olof Persson

   Det finns ett flertal olika tipping points nämnda i IPCCs rapporter. Men ingen kan exakt ange vid vilken temperatur de exakt sker, eftersom vi inte har kunnat köra ett antal laboratorieförsök med jorden vid olika temperaturer.

   https://climatetippingpoints.info/2022/09/09/climate-tipping-points-reassessment-explainer/ sammanfattar en artikel i Science om de olika tipping points som diskuteras av IPCC. Grönlandsisen och korallreven är två av de system som har en markant risk att kollapsa redan vid temperaturerna vi är uppe på idag (+1,1 grader), ytterligare ett antal blir fullt möjliga redan vid +1,5 grader (Parisavtalets mest hoppfulla gräns, som vi troligen inte kommer nå). Vid +2,8 grader kommer både koraller, isar såväl i polarområdena och bergsglaciärer att ha tippat över, och t ex Amazonas regnskog är i riskzonen.

 17. Jan Lindström

  Jag vill bara påpeka ett fel som både ”alarmister” och ”förnekare” gör sig skyldiga till. Man vill i olika sammanhang visa sk proxybaserade temperaturkurvor med den moderna temperaturkurvan från c:a 1850. I det ena fallet för att visa att det minsann har varit varmare förr i andra sammanhang för att visa motsatsen. Proxybaserade temperaturkurvor är sällan globala och ju längre bak i tiden desto sämre tidsupplösning. Bortom 2000 år bakåt i tiden pratar vi om mellan 50-200 års upplösning. Vad kan inte hända under en sådan period? Det finns olika, mer rättvisa sätt att jämföra proxykurvor med uppmätta temperaturer. Den ena är helt enkelt att man medelvärdesbildar den moderna kurvan i enlighet med tidsupplösningen i proxykurvan. Då framstår sällan den moderna uppvärmningen som särskilt alarmerande. Varken till hastighet eller absolutnivå. Men det är också mer rättvisande. Det andra sättet är genom att sampla den moderna temperaturserien från 1850 fram till 1930 då den antropogena signalen är minimal. Sedan applicerar man denna variation med hjälp av Monte-Carlo-simulering på proxykurvan. Detta har gjorts t.ex på Holocene-perioden. Då framträder perioder med enstaka år som har lika hög eller till och med hög temperaturer än idag. Sannolikheten är låg men över en lång tidsrymd så ökar den. Slutsatsen måste bli att vi idag inte med säkerhet kan påstå att dagens temperaturer är exceptionella varken absolutmässigt eller till rat (hastighet). De metoder som finns stödjer varken det ena eller det andra. Man är då hänvisad till att tro att det är så pga koldioxidnivån och motsvarande forcings men att överlagra kurvor på detta sätt är inte bevis för någonting. Varken för eller emot. Hockeyklubban (även den klassiska) visar samma sak. Titta på osäkerhetsintervallet och gör sedan en medelvärdesbildning motsvarande tidsupplösningen i proxydelen på de moderna temperaturerna. Det går då inte längre att dra någon slutsats att det är varmare än på 2000 år eller att MWP var varmare. Just saying. (Innan ni kommenterar att jag borde berätta detta för NASA osv. så har jag redan haft kontakt med flera forskare som bekräftar det jag säger. Jag var själv ”klimatforskare” en bra bit in på 80-talet och modellerade aerosoler i klimatsystemet. Det jag påstår kräver ingen jätteforskarinsats för att validera, så fråga gärna själva någon initierad, så får ni se att jag har rätt, i åtminstone just denna sak).

  Jag önskar att alla slutar med att överlagra kurvor som har tagits fram med helt olika metoder. En big no-no!

  1. Nu finns det ju i alla fall ett fyrtiotal hockeyklubbor från en mängs olika forskargrupper (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_large-scale_temperature_reconstructions_of_the_last_2,000_years). Upplösningen på proxyserierna är förstås något som diskuteras i artiklarna. Under senaste 2000 åren är den fullt tillräcklig för att kunna dra slutsatser.

   Självklart blir det värre ju längre tillbaka i tiden man kommer. Men det finns ju t ex de som har visat att motsvarande nuvarande tempökning skulle ha synts i Marcotts rekonstruktion sen senaste istiden (https://tamino.wordpress.com/2013/04/03/smearing-climate-data/).

   Ja det är ett blogginlägg och ingen vetenskaplig publikation. Å andra sidan anför du inte några bevis mer än dina åsikter. Du kanske har ”klimatforskat” (även om jag inte hittade några vetenskapliga publikationer i ditt namn i Scholar) och då vet du ju hur det funkar, bemöt med en vetenskaplig publikation så som vetenskaplig debatt har funkat i århundraden.

   Jag har inga problem att erkänna att jag inte är tillräckligt insatt i detaljerna, men jag vet så pass mkt att frågan knappast sopas under mattan i de artiklar jag läst.

 18. Pingback: Recension av Elsa Widdings (SD) nya klimatbok, del 2 – Maths Nilsson, författare

 19. Pingback: Recension av Elsa Widdings (SD) nya klimatbok, del 1 – Maths Nilsson, författare

 20. Pingback: En dåres försvarstal: Om att livedebattera och ”respektfullt diskutera” – igen – Maths Nilsson, författare

 21. Pingback: Om min recension av Widdings bok – Maths Nilsson, författare

 22. Pingback: Vägen till förtal – Maths Nilsson, författare

 23. Bo Wiman

  Har du någon som helst kompetens i frågan eller är du enbart ideologiskt styrd?
  Det vill säga, man ska yla med ulvarna.

 24. Pingback: Widding, Pielke Jr och ”korrumperade IPCC” – Maths Nilsson, författare

 25. Anonym

  Jag pratade nyligen med en person i släkten som precis börjat lyssna på Widdings Yoytubefilmer och han hade svalt hennes lögner o svammel med hull o hår. Jag frågade om han kollat upp någon endaste liten uppgift eller läst IPCC rapporten som hon säger sig basera många av sina inlägg på för att se om det överensstämmer med det hon sprider.
  ”Nä det har jag inte gjort, varför skulle en riksdagsledamot lägga ut filmer med lögner?” svarade han.
  Hon är ju väldigt självsäker och övertygande så det är väl ingen överraskning att folk tror på henne, men efter jag läst IPCC rapporten och Maths inlägg här så får man en helt annan insikt om hur mycket dravel det är hon sprider.
  Jag rekommenderade honom läsa inläggen här och helst hela IPCC rapporten men det lär nog inte hända.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s